Integritetspolicy

 

 

Om oss

Kiruna yogastudio är samlingsplats för yoga- och meditationsinstruktörer i Kiruna med ett brett utbud av klasser för yoga och meditation. Kiruna yogastudio drivs inom ramen för verksamheten i Sarahs Redovisning AB.

Vår hemsida hittar du på: https://yogastudiokiruna.se

 

Bakgrund

Denna policy sammanfattar hur vi behandlar personuppgifter för att värna om personliga rättigheter och personlig integritet.

Vi värnar om den personliga integriteten. Att varje person ska känna sig trygg i att anförtro oss sina personuppgifter.

Vi behandlar våra personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot varje enskild person och för att uppfylla lagliga krav.

Vi kan också behöva behandla personuppgifter för att utföra kundnöjdhetsundersökningar.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation). När personuppgifter registreras har varje person enligt lag rätt till information om att detta sker vilket vi kommer att tillhandahålla.

 • Som instruktör hos Kiruna yogastudio behandlas och lagras personuppgifter när de är nödvändiga och relevanta för att sköta yogastudions verksamhet enligt avtal.
 • Som yogaelev och kund hos Kiruna yogastudio behandlas och lagras personuppgifter när de är nödvändiga och relevanta för genomförandet av yogastudions verksamhet.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande uppgifter kan komma att registreras om dig,

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Anställningsrelaterade uppgifter

 

Vilken information ger vi ut?

När vi samlar in personuppgifter för första gången informerar vi om hur vi fått tillgång till personuppgifterna, vad de kommer att användas till och vilka rättigheter varje enskild person har enligt dataskyddslagstiftningen/GDPR samt hur du kan ta tillvara dessa.

Vi får tillgång till personuppgifter även på följande sätt:

 • Uppgifter som tillhandahålls till oss direkt
 • Uppgifter som registreras vid besök på vår hemsida
 • Uppgifter som kommer från offentliga register och beställare
 • Uppgifter som inkommer från anmälningar till klasser, kurser eller utskick
 • Uppgifter som inkommer vid svar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som inkommer vid kontakt eller besök på yogastudion eller på event/aktiviteter

På hemsidan finns uppgift om ansvarig person för personuppgiftsbehandlingen och hur vi kan kontaktas vid frågor eller begäran om personuppgifter.

 

Vår behandling av personuppgifter

Vår hantering av personuppgifterna är utformad med personlig integritet i fokus och ska skydda mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för den personliga integriteten.

Yogastudion Kiruna har antagit ett arbetssätt där personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten för vår behandling är att endast den eller de personer som behöver personuppgifterna ska ha tillgång till dessa.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

Utlämning av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut några personuppgifter till tredje part om det inte är i samråd med berörd person och att samtycke medgivits. Personuppgifter lämnas inte ut om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att säkerställa att vi fullgör våra skyldigheter i enlighet med avtal eller lagliga krav.

 

Dina rättigheter

Varje enskild person har rätt till insyn i hur personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter utskrivna.

Skulle du uppleva att Kiruna yogastudio inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.

Klagomål kan lämnas till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Datainspektionen kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Tid för lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt avtal eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning.

 

Ansvar

Yogastudio Kiruna är personuppgiftsansvarig, vilket innebär ansvar för hur personuppgifter behandlas och att personliga rättigheter tas tillvara. Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@yogastudiokiruna.se